Privacy Policy

UAB „EXTRA SERVICES“ asmens duomenų tvarkymo politika

Asmens duomenų tvarkymo politika nustato UAB „Extra Services“ asmens duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises ir kitus aktualius klausimus duomenų tvarkymo procese.

UAB „Extra Services“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė. Įmonės kodas – 301268552, buveinės adresas – Dvaro g. 85, 76236 Šiauliai, Lietuva. Kontaktinė informacija – telefono numeris +370 41 422 996, elektroninio pašto adresas – personalas@extraservices.lt

 

 

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius

 

 

Kokiu tikslu UAB „EXTRA SERVICES“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis?

UAB „Extra Services“ su Jūsų sutikimu renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

  • Personalo atrankos, kai Jūs pateikiate savo kandidatūrą paskelbtai darbo pozicijai įmonėje užimti.
  • Tinkamam ir kokybiškam aptarnavimui atsakant į Jūsų pateiktus klausimus elektroniniu paštu ar telefonu.
  • Sutarčių sudarymui.

 

 

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

UAB „Extra Services“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, taip pat Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais.

UAB „Extra Services“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu, siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „Extra Services“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

 

 

Kam Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami?

UAB „Extra Services“, tvarkydama asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista tik Valstybinių institucijų raštiškiems prašymams, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų.

 

 

Kiek laiko ir kaip bus saugomi Jūsų asmens duomenys?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra numatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis, bet ne ilgiau nei 5 metus.
UAB „Extra Services“ saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi UAB „Extra Services“ darbuotojai, kuriuos UAB „Extra Services“ pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą.

 

 

Jūsų teisės ir jų įgyvendinimo priemonės asmens duomenų apsaugos srityje

Jūs turite teisę pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) ir prašymą (raštu elektroninėmis priemonėmis):

  • gauti informaciją apie jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti ir/ar kaip jie yra tvarkomi;
  • prašyti pataisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi ar netikslūs;
  • prašyti sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju , jei Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

UAB „Extra Services“ ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos (remiantis (ES) 2016/679 reglamentu), išsiaiškina situaciją ir priima sprendimą dėl veiksmų, kurių reikia imtis konkrečiu atveju. Apie priimtą sprendimą Jūs būsite informuotas raštu. Jeigu gautas atsakymas Jūsų netenkins , Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

 

 

Slapukai

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

 

Naudojami slapukai

UAB „Extra Services“ internetinė svetainė naudoja tik techninius slapukus, kurie padeda rodyti Jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.